معرفی گروه مدیریت شرکت

DGKI
مهدی ذبیحی
واحد ساخت و تولید
کارشناس ساخت و تولید
DGKI
محمد ذبیحی
مدیر کارخانه
کارشناس ساخت و تولید
DGKI
سینا ذبیحی
مدیرعامل
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
DGKI
جهانیان
گروه پزشکی
کارشناس مهندسی پزشکی
DGKI
ربیعی
گروه بازرگانی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
DGKI
ستارزاده
امور بین الملل
کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی
DGKI
عرب
گروه پزشکی
کارشناس بیوتکنولوژی
DGKI
موسوی
گروه پزشکی
پزشکی عمومی
DGKI
تبریزی
گروه پزشکی
پزشک اتاق عمل
DGKI
احمدی
گروه مالی
کارشناس ارشد مدیریت مالی
DGKI
حسنی
گروه کامپیوتر
کارشناس نرم افزار کامپیوتر
DGKI
شریفی
گروه برق
کارشناس برق

DGKI Co