معرفی گروه مدیریت شرکت

صالحی
صالحیمدیر گروه بازرگانی
محمد ذبیحی
محمد ذبیحیمدیر کارخانه
ابراهیمی
ابراهیمیمدیر گروه پلیمر
خاکپور
خاکپورمدیر گروه مواد

نگاهی اجمالی به DGKICO

شرکت دانش گستر کیان ایرانیان از بخش های مختلفی تشکیل شده است، در زیر تصویر برخی از بخش ها به نمایش در آمده است.