معرفی گروه مدیریت شرکت

ربیعی
ربیعیمدیر گروه بازرگانی
محمد ذبیحی
محمد ذبیحیمدیر کارخانه
ابراهیمی
ابراهیمیمدیر گروه پلیمر
علی پور
علی پورمدیر گروه مواد

نگاهی اجمالی به DGKICO

شرکت دانش گستر کیان ایرانیان از بخش های مختلفی تشکیل شده است، در زیر تصویر برخی از بخش ها به نمایش در آمده است.